سایت همسریابی توران 81 بزرگترین سایت همسریابی آنلاین ازدواج دائم و همسریابی تهران و ایران (2024)

اصول همسریابی و ازدواج دائم راحت

اصول همسریابی و ازدواج دائم راحت

گاهی اوقات سخت ‌گیری های بیمورد در سایت همسریابی توران باعث مجردی طولانی مدت افراد می ‌شود؛ در مقابل افرادی نیز وجود دارند که ویژگیهایی مثل جذابیت ؛ خصوصیت های فرهنگی – اجتماعی؛ تعهد و قابلیت های طرف مقابل رادر نظر ندارند. این افراد مطمئناً در زندگی مشترک آینده خود امنیت را تجربه نخواهند کردو همین دلیل باعث به وجود آمدن پایه‌ های سست در زندگی مشترک این زوج می شود. مهمترینرکن هر جامعه خانواده است؛ اما باید به این نکته توجه کنید که هدف اصلی افرادازدواج کردن رسیدن به آرامش است. برای کاهش آمار طلاق در جامعه باید بسیاری ازملاحظات را در نظر گرفت . ما در این مقاله می خواهیم اصول همسریابی و ازدواج دائم راحت رابرای شما عزیزان بررسی کنیم؛ لطفاً تا پایان ما را همراهی کنید.

خاطرات گذشته را فراموش کنید

بعضی از خانم‌ ها در مواجهه با آقایان در سایت همسریابی توران برخوردیناشایست انجام می ‌دهند ؛ ان ها حتی برای گفت و گو های ساده نیز واکنش های بی دلیلبروز خواهند داد. این موضوع باعث دوری آقایان از این خانم ها می شود. معمولا خشنبرخورد کردن خانم ها اصلا به صلاح آن ها نیست، البته این موضوع نشات گرفته از دورهنوجوانی و کودکی آن ها است بنابراین اگر خواهان ازدواج دائم راحت و اصولی هستید بایدخاطرات قدیمی را به طور کلی فراموش کنید و سعی کنید با چشمی دیگر به زندگی مشترک واطرافیان خود بنگرید.

ظاهری آراسته داشته باشید

یکی از اصول همسریابی و ازدواج دائم راحت این است که برای جذب آقایان به سمت خود باید بهظاهر خود اهمیت داد. درامدن از قالب ناامیدی و بالا بردن کیفیت خصوصیات زنانه باعثجذابیت بیشتر خانم ها می شود. آراسته بودن همیشه زیبا است، اما آراستگی با استفادهاز آرایش های تند و زننده کاملاً متفاوت است. آراسته بودن به معنی مرتب بودن است.خانم ها معمولاً لطیف هستند به همین دلیل لبخند آن ها بسیار دلنشین تر است. بالبخند زدن قدرت آن ها در اجتماع بیشتر دیده می شود معمولاً آقایان بیشتر جذب ایندسته از خانم ها می شوند.

درباره خواستگار خود از پیش قضاوت نکنید

افرادی که در سایت همسریابی توران سنتی فکر می کنند در شناخت خواستگارخود دچار مشکل می شوند. سعی کنید که جلسات خواستگاری را به صورت سنتی برگزار نکنیدو فکر نکنید که با انجام یک جلسه خواستگاری مجبور به ازدواج هستید، بلکه مراسمخواستگاری تنها برای آشنایی خانواده ها و دختر و پسر است. طبق اصول همسریابی و ازدواج دائم راحت اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که فکر می کنید نمی توانید با خواستگاریکه به صورت سنتی در زندگی زناشوئی شما آمده است ازدواج دائم کنید ،بهتر است که ذهنیت خود راتغییر دهید، قرار نیست که عشق به صورت آنی به وجود بیاید. مطمئن باشید که عشق باشناخت و ملایمت همراه است؛ بنابراین فردی که از شما به صورت سنتی خواستگاری می کندرا مورد قضاوت قرار ندهید. به شما توصیه می ‌کنیم که از خواستگار خود به عنوان یککاغذ سفید نگاه کنید، در برابر او نیز جبهه گیری نکنید ممکن است آن شخص به مرورزمان به فرد مورد علاقه شما تبدیل شود.

فرد مورد نظر را در همسریابی و ازدواج دائم از هر نظری بررسی کنید

طبق اصول همسریابی و ازدواج دائم راحت در سایت همسریابی توران وقت خود را در دو یا سه ماه اول اشنایی برایبررسی فرد مورد نظربگذارید و ببینید کهخواسته‌ های او از شما چه خواهد بود! به شما توصیه می‌ کنیم که برای بررسی و نحوهشناخت بیشتر آن فرد ؛ از عدد و رقم بهره ببرید. برای مثال برای مهربانی عدد ۵ رادر نظر بگیرید و اگر فردی نامهربان بود به او یک بدهید. تمام خصوصیات را بنگرید اگر جمع ایناعداد و ارقام بالاتر از ۷۰ درصد بود این ازدواج دائم موفق خواهد بود.

در ابتدا قصد خود را برای ازدواج دائم با مردان مشخصنکنید

خانم ها معمولاً در ابتدای روابط خود به ازدواجفکر می کنند، اما آقایان ندارند یان معمولاً خواهان شناخت کم کم و کشف شخصیت خانم‌ها هستند. طبق اصول همسریابی و ازدواج دائم راحتمرد ها بعد از کشف شخصیت خانم ها تصمیم بهازدواج دائم می‌ گیرند؛ بنابراین خانم ها بهتر است در سایت همسریابی توران که به آقایان نگویند که قصد ازدواجبا آن ها را دارد. حتی اگر آقایان این موضوع را مطرح کردند که نیت آن ها ازدواجاست، بهتر است شما در پاسخ به آن ها بگویید که درباره موضوعی فکر می کنید،بنابراین سعی کنید یک ارتباط هدفمند را پی ریزی کنید.

اگر حال روحی شما خوب نیست؛ به هیچ عنوان ازدواجدائم نکنید !!!

طبق اصول همسریابی و ازدواج دائم راحت افرادی که از نظر روحی حالخوبی ندارد نباید ازدواج کنند. ازدواج دائم در خوشبخت شدن و سعادتمند شدن انسان هابسیار تاثیرگذار است. قبل از هر تصمیم و اقدامی باید خود را بسنجید از خود بپرسیدکه چگونه می ‌توانید زندگی مشترک خوبی داشته باشید. ازدواج دائم کردن در سایت همسریابی توران دو ستون می خواهد و همیندو ستون باعث نگه داشتن سقف استوار خواهد شد، بنابراین هر فردی که اقدام به ازدواجمی کند باید شرایط آن را داشته باشد، بنابراین واقع بین باشید و اگر مشکلی داریدسعی کنید آن را رفع کنید.

نام : حامد
شغل : تولیدی مبل
رشته : میکانیک
وضعیت ازدواج : طلاق گرفته
تحصیلات : فوق ديپلم

نام : کاوه
شغل : عکاس
رشته : گرافیک
وضعیت ازدواج : مجرد
تحصیلات : ديپلم

نام : علی
شغل : آزاد
رشته : هنر
وضعیت ازدواج : طلاق گرفته
تحصیلات : ليسانس

سایت همسرابی

اصول همسریابی

ازدواج دائم راحت

زندگی مشترک

زناشوئی

دختر و پسر

سایت همسریابی توران 81 بزرگترین سایت همسریابی آنلاین ازدواج دائم و همسریابی تهران و ایران (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5745

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.