سایت همسریابی توران 81 بزرگترین سایت همسریابی آنلاین ازدواج دائم و همسریابی تهران و ایران (2024)

سایت همسریابی توران 81 بزرگترین سایت همسریابی آنلاین ازدواج دائم و همسریابی تهران و ایران (1) بهترین برخورد بعد از دعوای زناشویی

معمولا بعد از اختلاف نظر و دعوا در زندگی مشترک زوجین دست بهرفتارهای اشتباه می زنند؛ اینکار به سردی رابطه بین آن ها منجر می شود. بحث کردن و وجود مشکلات در زندگی هر کسیطبیعی است؛ زیرا هر دو نفر از نظر فکری با یکدیگر متفاوت هستند. گاهی اوقات ایناختلاف نظر باعث به وجود آمدن دلخوری می شود. بعد از دعوا رفتارهای صورت می‌ گیردکه باعث بدتر شدن و طولانی تر شدن ناراحتی ها خواهد شد. ما در این مقاله می ‌خواهیم" بهترین برخورد بعدازدعوای زناشویی " را مورد بررسی قرار دهیم، لطفاً تا پایان ما راهمراهی کنید. با دانستن این موضوعات از انجام آن ها بعد از دعوا صرف نظر کرده ودیگر ان را تکرار نکنید.

بعد از دعوا چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟

1. سکوتنکنید

افراد معمولاً بعد دعوا دوست ندارند با کسی حرف بزنند؛ آن ها میخواهند که روحیه خود را دوباره به دست آورده و بعد به زندگی باز گردند، بنابراینبه شما توصیه می کنیم که برای جلوگیری از سوء برداشت در همسریابی توران 81 از این موضوع، باید طرف مقابلرا در جریان بگذارید که به زمان نیاز دارید. اگر او نیت شما را از این کار نداند و فکر می‌ کنند که شما برای تنبیه او سکوت کرده اید؛ باید به او بگویید که بعد ازدعوا نیاز به آرامش دارید. بهتر است به هم به او فرصت دهید و بعد با یکدیگر دربارهمشکلات خود صحبت کنید.

2. حرفهای تلخ دعوا را از یاد ببرید

یکی از بهترینبرخوردها بعد از دعوای زناشویی از یاد بردن توهین هایی است که حین دعوا صورتگرفته است.معمولاً با بروز تنش افراد برای آزار یکدیگر از کلمات نامناسبی استفادهمی کنند. به هیچ عنوان به این حرف ها فکر نکنید و آن ها را از ذهن خود را به طورکامل پاک کنید. هر چه در دعوا بیان شدهاست را همان جا بگذارید، اما سعی کنید کهبعد از آرامش و آشتی به همسر خود بگویید که از چه حرف هایی ناراحت شده اید.

3. عذرخواهینکنید

وقتی که در زندگی مشترک شما مشکلی بروز می کند و باعث جر و بحث می شود،بعد از دعوا عذرخواهی خود را به صورت کلی بیان نکنید. شما باید بگویید که به خاطرفلان چیز یا فلان حرف از تو عذرخواهی می کنم و این نوید را به او بدهید که در آیندهدیگر این موضوع تکرار نمی شود. یکی از بهترین برخورد ها بعد از دعوای زناشویی بهانه تراشی نکردن است.معمولاً افراد برای رفتار خود مدام بهانه می آورند، بهانه‌ هایی از جمله "روز خوبی نداشته ام " ، " شب قبل خوب نخوابیدم " و ... این جملات باعث می شود که طرفمقابل حس بدی داشته باشد. این جملات هیچ مشکلی را حل نمی‌ کند، بنابراین اگر مشکلیدارید بهتر است به محض ورود آن را به همسر خود مطرح کرده که از شرایط حساس وشکننده گذر کنید.

4. ازدعوای دوباره نترسید

اگر دعوایی بین شما و همسرتان پیش امده است حل نشده باقی بماند، تبعاتبدی به همراه دارد. از ترس دعوای مجدد از موضوع فرار نکنید، این کار بسیار اشتباهاست زیرا ناراحتی های از بین نمی رود. یکی از بهترین برخورد بعد از دعوای زناشویی تایید گرفتن ازطرف مقابل است؛ دقیقاً منظور او را بفهمید و از او در این خصوص تایید بگیرید.

5. ازآزار کلامی یکدیگر خودداری کنید

یکی از اشتباه ترین رفتارها بعد از دعوا در همسریابی برچسب زدن است، اگر در حیندعوا داد بزنید و یا کلمات نا مربوط به کار ببرید و آثار آن از ذهنم طرف مقابل بهراحتی پاک نمی شود. باید هر چه سریع تر اختلافات خود را بررسی کرده و درباره حلاین مشکل با یکدیگر گفتگو کنید، سعی کنید از کلمات قابل فهم استفاده کنید و او رانرنجانید.

6. بهدنبال حل مشکل باشید

یکی دیگر از "بهترین برخوردها بعد از دعوای زناشویی " این پیدا کردن راه حلاست. سعی کنید بعد از دعوا عوامل به وجود آورنده آن را بررسی کنید ودلیل جر و بحث و دعوای خود را پیدا کنید.

7. بهیکدیگر فرصت دهید

چگونه بعد از دعوای زناشویی ارامش خود را هرچه سریع تر به دست آورید؟ شما می توانید بعد از آرام شدنموضوع را با همسر خود بیان کنید. بعد از یک وقفهآقایان به آرامش می رسند و با ذهنی باز؛ احساسی گرم تر به موضوع نگاه کنند.آقایان وقتی که استراحت می ‌کنند می ‌توانند بهتر بر روی مشکلات تمرکز کرده و راهحل آن را پیدا کنند.

8. از کنارهم بودن لذت ببرید

بهترین برخورد بعد از دعوا زناشویی لذتبردن از یکدیگر است. به جای این که در تمام طول روز به دعوایی که پیش آمده فکر کنیدو به دنبال مقصر باشید؛ مسئله را پاک کنید این کار باعث می ‌شود که اوضاع آرام ‌ترشود.

نام : لاله
شغل : کارمند
رشته : فقه وحقوق
وضعیت ازدواج : همسر مرحوم
تحصیلات : فوق ليسانس

همسریابی توران 81

دعوای زناشویی

همسر

همسریابی

زندگی مشترک

سایت همسریابی توران 81 بزرگترین سایت همسریابی آنلاین ازدواج دائم و همسریابی تهران و ایران (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5749

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.