سایت همسریابی توران 81 بزرگترین سایت همسریابی آنلاین ازدواج دائم و همسریابی تهران و ایران (2024)

بیشترین خانم ها وآقایانی که زندگی مشترک تشکیل دادند سعی می‌ کنند مقدار دستمزد خود را از طرفمقابل پنهان کنند. روانشناسان به این موضوع خیانت مالی می گویند، زیرا پنهان کردنمسائل مالی برخلاف چیزی است که طرفین در یک رابطه درباره آن به توافق رسیدند. خانم ها و آقایان که درباره مسائل مالی بهیکدیگر دروغ می گویند استدلال هایی برای این کار دارند، برای مثال گاهی اوقات پولهای خود را برای روز مبادا کنار می‌ گذارند. گاهی اوقات برای پشتیبانی کردن از خودو یا دیگری پس انداز می کنند؛ حتی ممکن است به خاطر ترس از در اختیار گذاشتن درآمدخود به دیگران باشد. ما در این مقاله می ‌خواهیم " پیامدهای خیانت مالی در زندگی مشترک" رامورد بررسی قرار دهیم، اگر شما هم دچار چنین مشکلی هستید به شما توصیه می ‌کنیم کهتا پایان مطلب را مطالعه کنید.

تنها راهکاری که میتوانید با ان پنهانکاری را درمان کنید تغییر باورهای افراد از زندگی مشترک است.زوجین باید بنای ارتباط خود را بر پایه اعتماد بگذارند، برای روشن شدن حقایق بایدبا یکدیگر صحبت کنید و نگرانی هایی که باعث این گونه پنهانکاری می شود را مطرحکرده و هر دو در صدد برطرف کردن آن ها بر ایید.

از پیامدهای خیانت مالی در زندگی مشترک می توانیم به دوری زوجین اشارهکنیم، مطمئناً دوری پدر و مادر از یکدیگر باعث صدمه زدن به فرزندان می شود. وقتیکه فرزندان این مشکل را مشاهده می‌ کنند، پنهان کاری را یاد می ‌گیرد و در زندگیمشترک خود از آن استفاده می ‌کنند. تمام آسیب های یک شخص می‌ تواند از خانوادهنشات بگیرد، والدین باید سرمایه مالی خویش را جمع کرده و آن را برای آینده زندگیخود را کنار بگذارند، ان ها باید سرمایه های عاطفی فرزندان خود را نیز در نظربگیرند درصورتی که با پنهان کاری در این زمینه به این سرمایه آسیب می رسانند. اینمشکل به دلیل تکمیل نشدن فرایند رشد فرزندان بروز می کند و باعث می شود که کاملاًآن را یاد بگیرند و در خصوص موضوعات دیگر نیز پنهان کاری کنند پیامد های خیانت مالی در زندگیمشترک بسیار وسیع است در اصل به بنیان خانواده اسیب می رساند..

انواع پنهان ‌کاری مالی در زندگی مشترک

خرج کردن پول به صورتمخفیانه در رقم های بالا

پنهان کردن مخارج پرداخت نشده

پنهان کردن قبض ها و یا وام‌ هایی که پرداختنشده اند

قرض دادن به دیگرانبدون اطلاع همسر

قرض گرفتن از دیگرانبدون اطلاع همسر

دانشگاه حساب پسانداز مخفیانه

پنهان کردن منبعدرآمد و شغل

با خیانتمالی در زندگی مشترک چگونه رفتار کنیم:

حل این مشکل نیازمندزمان و تلاش بسیاری در زندگی مشترک است چنانچه زوجین به علاقمند باشند باید نکاتیرا برای رفع کردن این مشکل رایت کنند

مشکل خود را قبولکنید

پیامدهای خیانت مالی در زندگی مشترک بسیار زیاد است، هر دو نفر باید برای حل این موضوع تمام تلاش خود رابه کار بگیرند. شاید زمان آن رسیده باشد که صحبت های پر چالشی را درباره مسائلمالی با همسر خود داشته باشید. اگر به خیانت مالی همسر خود مشکوک شده‌ اید ابتدا نشانههای خطر را مورد بررسی قرار دهید برای گفته‌ های خود شاهد داشته باشید. به شماتوصیه می کنیم که برای این کار خونسردی خود را حفظ کرده و از هرگونه حمله هیجانینسبت به همسر خود داری کنید، زیرا او در موضع دفاعی می گیرد و موضوع را نمی پذیرد.بهتر است موضوع را به این گونه مطرح کنید که شما نگران و خواهان دانستن موضوع بهدلیل رفع کردن آن هستید. مطمئن باشید هرزمانی که این موضوع را مطرح کنید او عصبانی می شود؛ اما هر چقدر آن را به تعویقبیندازید مطمئناً به عصبانیت او افزوده تر می شود. به شما توصیه می کنیم که زمانیکه هر دو در وضعیت روحی و روانی آرامی قرار دارید موضوع را بیان کنید.

احساسات خود را بیان کنید

از پیامدهای خیانت مالی در زندگیمشترک می ‌توانیم به نادیده گرفتن طرف مقابل اشاره کنیم؛ اگر افراد نادیدهگرفته شوند زندگی آن ها با مخاطرات بسیاری رو به رو خواهد شد ،بنابراین بهتر استسعی کنید احساسات خود را درباره خیانت مالی به همسر انتقال دهید. می توانید ازنگرانی ها؛ خشم ؛ترس ؛ احساس مورد خیانت قرار گرفتن؛ خجالت ؛ نومیدی و هر چیزدیگری که شما را آزار می دهد صحبت کنید و به همسر خود بفهمانید نیاز دارید کهدرباره این موضوع صحبت کرده و این مشکل را حل کنید.

ریشه یابی کنید

پیامد های خیانت مالی در زندگی مشترک افت زندگی است و باعث به وجود آمدن مشکل های بسیاری در روابط آن هامی شود، گاهی اوقات افراد به دلیل بی مسئولیتی طرف مقابل مسائل مالی را از اوپنهان می ‌کنند. این مسئله ممکن است دلایل بسیاری داشته باشد که به آن اشاره میکنیم.

بعضی از افراد در مسائل مالی بسیار سخت گیرهستند به همین دلیل از طرف مقابل آن ها سعی می کند که درآمدها و مخارج خود را ازاو پنهان کنند. در اینجا باید به طرف مقابل بفهمانید که ممکن است به دلیل سخت گیریهای بی حد و مرز او دست به چنین کاری زده اید. در میان گذاشتن این مسئله در حلمشکل به شما بسیار کمک می کند. از طرف مقابل عذر خواهی کنید و از او بخواهید که درتصمیمات مالی خود شما راحت تر بگذارد که بتوانید تمام مسائل را به او در میانبگذارید. اگر رفتار خود را تغییر دهید؛ مطمئناً طرف مقابل نیز به شما اعتماد کردهبه این موضوع به خوبی و خوشی حل می شود، اما باید این نکته را بدانید که این موضوعیک شب حل نمی ‌شود و نیازمند زمان است.

از پیامدهای خیانت مالی در زندگی مشترک می توانیم به ترس از طلاق اشاره کنیم؛ گاهی اوقات افراد به دلیل پیشبینی کردن جدایی و طلاق دست به پنهان کاری مالی می زنند. مطمئن باشید در تا زمانیکه مسئله اصلی را حل نکنید این پنهان کاری ادامه دارد. سعی کنید برای حل مشکلاتزناشویی خود به یک مشاور خانواده مراجعه کرده و هرچه سریع تر برای بدست آوردنآرامش موضوع را حل کنید.

نام : Sara
شغل : پاره وقت
رشته : -
وضعیت ازدواج : مجرد
تحصیلات : فوق ليسانس

زناشویی

طلاق

همسر

زندگی مشترک

خیانت مالی

بنیان خانواده

سایت همسریابی توران 81 بزرگترین سایت همسریابی آنلاین ازدواج دائم و همسریابی تهران و ایران (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5747

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.